Tuesday, October 8, 2019

Nhạn Ảnh - Thiền Sư Hương Hải & Võ Đình


Nhạn ảnh

Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô tích chi ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm
(Thiền sư Hương Hải)Nhạn và Bóng

Nhạn vút qua không
Bóng chìm nước lạnh
Để dấu: nhạn không có ý
Giữ bóng: nước cũng vô tâm


A wild goose, flies across the sky
Its wings reflect in the cold water
The bird does not mean to leave its image
The water has no desire to retain it


(Trích Hương Thiền, Võ Đình dịch)

Thiền sư Hương Hải (1617-1715)
Võ Đình (1933-2009) dịch


No comments: