Tuesday, January 18, 2022

Mai Vàng Thương Vạn Thọ - Nguyễn Đạm Luân

Mai Vàng Thương Vạn Thọ
 


Nhà em bên kia sông

Trước sân Mai rộ nở

Nhà tôi bờ bên này

Thưa mấy cụm Vạn Thọ

 

Người đông sáng Ba Mươi

Chợ rộn ràng chờ Tết

Có cả tiếng em cười

Và áo xanh biên biếc

 

Theo em tôi đi sau

Qua cầu chân bước nhẹ

Em nghiêng nón che đầu

Gió lùa hương tóc khẻ

 

Cuối đường vang trống lân

Phố đì đùng pháo nổ

Cùng người tôi chào Xuân

Trộm thương chưa dám ngỏ

 

Nắng Xuân thả gió lay

Mai thẹn thùng mấy nhánh

Đường nhà em bướm bay

Hoa đưa đẩy đầu cành


Mùng Một mình quen nhau

Đường thơm xác pháo đỏ

Xuyến xao phút ban đầu

Mai vàng thương Vạn thọ

 

Nguyễn Đạm Luân 


No comments: