Tuesday, July 26, 2022

Quê Tôi Làng Em - Thuyên Huy

 Quê Tôi Làng Em
 
Quê tôi mùa này mùa nước lũ

Làng em bông Súng muộn mấy lần

Cùng con sông bên bồi bên lỡ

Cũng khói bếp chiều lên cuối sân

 

Em chèo xuồng con xuôi nước lớn

Tôi đứng đầu vàm chờ nắng lên

Thấp thoáng xuồng em cơn sóng gợn

Tôi vẫy tay chào gọi hỏi tên

 

Quen nhau một hôm đầu mùa gặt

Từ đó mình chèo chung một xuồng

Nón rách che đầu sương giăng mắc

Đêm chở lúa về dưới trăng suông

 

Sông quê cứ bên bồi bên lỡ

Mình vẫn là hai phận đời nghèo

Một sáng mưa dầm tôi rời xứ

Bỏ lại quê nửa mảnh trăng treo

 

Một mình em chèo xuồng con cũ

Chở theo một nửa mảnh trăng treo

Đầu vàm không còn người hôm đó

Chiều nảo nùng tiếng bìm bịp kêu

 

Đầu mùa gặt sau tôi về lại

Em đã bỏ làng cũ đi xa

Còn đó chiếc xuồng con ngày ấy

Em giờ chắc em của người ta.

 

Thuyên Huy

Nhớ quê cũ làng xưa 2022

 

No comments: