Wednesday, November 9, 2022

Người Đi Tôi Tiễn - Nguyễn Đạm Luân

 Người Đi Tôi Tiễn

 


Tôi tiễn người đi

Hạ tàn trên phố

Ga chiều biệt ly

Cũng con tàu đó

 

Tôi không vẫy tay

Chút sương trong mắt

Tóc thôi buông dài

Người buồn cúi mặt

 

Đưa tiễn tiễn đưa

Người đi người ở

Tím hoàng hôn thưa

Tình xa tình nhớ

 

Còn gì trả nhau

Tình phai tình nhạt

Nhắc chi buổi đầu

Đàn không tiếng hát

 

Tàu đến tàu đi

Lần cuối tống biệt

Lối cũ tôi về

Không còn hối tiếc

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: