Thursday, November 15, 2018

Những Câu Chuyện Việt Ngữ - Không đề tên tác giả


Nhng Câu Chuyn Vit Ng
 
 
 
 
 
Cái ý nghĩ, khi được nói rõ ra và ai cũng dùng mt cách ging nhau thì trthành mt cái ý nghĩa, và khi có từ đin gii thích thì trthành mt định nghĩa. "Định" được ít hay nhiu, sai hay đúng là tùy theo khnăng ca người viết từ đin.
Chdictionary hay wortbuch (sách tiếng) là dhiu, còn như
phân bit tđin vi tđin, chsi tóc làm hai… tht ra cũng
không quan trng gì, vì đối vi tiếng Tàu, nó sng nhnơi cái
hình vmà gi là ch/tđó nên cái chviết nó “định đot s
sng còn ca tiếngTàu”. Hđến 8 tiếng nói khác nhau!
Người Vit không có chviết hi xưa mà tiếng Vit vn còn,
mà li còn mt cách ngon lành là vì đời sng ca tiếng Vit
không hề định đot bi cái chVit, du là chkhoa đẩu, ch
nôm hay chabc hin nay. Vy thì nó da vào cái gì mà tn ti
qua my ngàn năm? Nhvào cái phát âm ca nó khá đồng
nht, tmt triu người cách đây 2000 năm cho đến 89 triu
người Vit bây gi.
Không như tiếng Tàu, đọc 6 cho đến 8 cách mà chviết mt
cách, nhờ đó mà sng còn nhcái xi măng chviết nhưng vì thế
mà không dám thay đổi chviết, dù là Khng Thay Mao
Trch Đông, vì nếu viết chTàu theo cách abc thì sbtan rã
vvăn hoá và chính trngay. Vì vy mà các nhà nghc Tây
Phương vn nói rng cái chviết ca Tàu là "a millstone
around their neck", mt cái gông cùm chnghĩa! Chcòn
tiếng Vit, mun viết bng chnôm hay chabc cũng là tiếng
Vit thôi, không ai đọc hơn ai, thua ai, khác ai ccho dù đó là
mt em bé 6 tui hay ông Phm Qunh,Trn Trng Kim đi na.
Tuy nhiên, có đôi khi phát âm tr, khác đi mt chút mà sinh ra
hiu lm, và đó là nhng câu chuyn "yui yui" vVit Ngsau
đây.
 
Câu chuyn vui mở đầu:
 
Tng"vênh váo như bvphi đấm".
Nếu là phi đấm thì vô nghĩa …có gì mà vênh váo? Tht ra,
phát âm câu y là: vênh váo như bv"phi đám” có nghĩa là
"kiếm được, gp được mt đám, mt mi lương duyên cho con
gái mình!" Tiếng Vit còn có tương đương: phi duyên, phi
phn, phi đôi phi la, phi kiếp, phi cách, phi l, phi lòng,
phi đạo v.v..nhiu lm, đó là nghĩa tt. Còn như "phi", nghĩa
xu, cũng có: phi gió, thng phi gió nó đ… em ra!, phi bnh,
phi b, phi thua, phi pht v
 
Câu chuyn bí mt thhai:
 
Mt tri hay mt tri?
Tt cmy chc ngôn ngữ ở Đông Nam Á (Mường, Khmer,
Lào, Thái, Miến Đin, Malay, Indonesia, Chàm (cthy chng
400 triu người) đều có ý nghĩ, ý nghĩa, định nghĩa, phát âm,
phát vn, phát ging, viết ra là m-ă-t, và đều hiu là con mt
ca tri. Không có mt ai hiu là cái mt ca ông tri c, trra
người Vit. Sao vy? Vì rng hiu là mt thì hp lý, hp nghĩa,
hp ý hơn nhiu. Thí d: Ánh "mt" tri thay vì "ánh mt" tri.
Tia sáng ca con mt tri thay vì tia sáng "ca cái mt" ông tri
(sic). Mt tri chiếu sáng, chsao cái mt mà li chiếu sáng
cho được! Con người tin Vit đã thy con mt ca mình và
gi nó là mt. Nhìn lên tri, hgi cái vt tròn và rt sáng y là
con mt luôn dù chmt con (sic). Còn như gi nó là cái mt
thì hơi kì quc, thiếu nhiu thành phn cơ th(anatomical) quá
để to ra mt ý nim so sánh rng đó là cái mt, dù là cái mt
ca ông y…ông Tri! Ý nim rng đó là con mt thn thì d
hiu và dchp nhn hơn.
 
Câu chuyn vui thba:
 
Ăn cháo đá bát"
Theo min Trung và Nam, câu này có nghĩa là vô ơn bc
nghĩa nghe có vhp lý. "Ăn cháo đái bát/min Bc cũng
nghĩa đó nhưng thhi, ly cái hp lý hp tình hp cnh mà
xét, có ai dám ăn tô cháo người ta cho ăn mà ngay sau đó dám
ngang nhiên vén, m, hay tt qun/váy mà đái vào đó không?
Khó tin quá, nếu không nói là kì quc.
 
Câu chuyn thtư:
 
"Tai vách, mch rng"
Tôi thích thành ngnày vì nó đối chi chan chát. Cái vách
cũng nghe được, khu rng cũng có mch nước ngm chy ra, ý
nói con người nên cn thn, cái bí mt gì cũng có thbtiết l.
Nhưng có người li cho là: "tai vách, mch dng". Dng là cái
nan tre ca mt tm phên gia hai lp đất sét trát hai bên, h
gii thích như thế. Nhưng nếu vy thì "mch" ca cái "dng" là
cái gì vy? Li vô nghĩa! Phi hiu là mt ca cái dng, tm
phên tre có nhiu khgia các nan tre mà người min Trung
thường gi là «mt cáo». Hóa ra, cái nghĩa ca nó là cái vách
cũng có «tai nghe», cái dng cũng có «mt thy».
 
Người chuyển bài: HNTN

No comments: