Wednesday, December 11, 2019

Nhữn Học Trò Của Bác - Phan HuyNhững Học Trò Của “Bác”

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Học trò bác, cả một bầy nghiệt súc
Những oan khiên, tủi nhục của giống nòi
Tên Duẫn cuồng, uống máu chẳng tanh hôi
Lùa dân tộc đi vào lò sinh sát
Tên Trường Chinh, tín đồ cưng của Mác
Đem cha già đấu tố tỏ lòng trung
Tên bá vơ bá láp Phạm văn Đồng
Làm thủ tướng ký công hàm bán nước
Tên tướng Giáp, đê hèn và khiếp nhược
Bốn triệu người phung phí chẳng ăn năn
Tên du côn Sáu Búa, một hung thần
Vừa độc ác, vừa gian tà quỉ quyệt
Tên Quốc Hoàn, một ma cô thứ thiệt
Chuyên rước đào dẫn gái hiến Hồ dâm
Tên Văn Linh, hăng tiết lại ôm đồm
Cứu Cộng sản, đòi mang tơi chửa lửa
Tên Đỗ Mười, phường đâm heo thiến ngựa
Chủ trương trò cướp cạn ở Miền Nam
Tên Khả Phiêu, gốc gác một dê xồm
Đi chơi gái bị quan thầy nắm chóp
Tên Đức Mạnh, giòng con rơi con rớt
Của mối tình Thị Ngát với Hồ dâm
Tên Trọng điên, lú lẫn lại ngu đần
Làm đến Tổng chưa thuộc bài chủ nghĩa
Tên Dũng dốt, xuất thân nghề chôm chĩa
Nhảy độc bàn, làm thủ tướng gia nô
Tên Tấn Sang, tay anh chị thành Hồ
Được Bốn Tốt phong cho làm chủ nước
Tên Sinh Hùng, cũng thuộc giòng Sinh Sắc
Con đầu đàn bầy đại biểu ăn theo
Nước đã suy, dân đã đói thêm nghèo
Còn khổ ải bởi một bầy giặc cướp.

Lũ ưng khuyển dọn đường quân xâm lược
Kể từ thời Hồ tặc đến hôm nay
Kẻ cựu thù chẳng phải động bàn tay
Mà nước Việt sắp đến ngày sung rụng.

Phan Huy

304Đen – Llttm - yd

 

No comments: