Thursday, May 25, 2023

Thu Chết Tự Bao Giờ - Nguyễn Đạm Luân

 Thu Chết Tự Bao Giờ

 
Người hỏi tôi mùa thu đến chưa

Mùa thu đã chết tự bao giờ

Từ độ phố thôi thay màu lá

Nắng thường tàn sớm dốc mơ xưa

 

Nắng thường tàn sớm dốc mơ xưa

Có người nhặt hoa nắng đứng chờ

Chờ ai thả áo bay theo gió

Cùng lá thì thầm trong bóng mưa

 

Thu tàn thu đi người cũng đi

Lá rơi sầu rụng trải đường về

Dốc mơ hiu hắt mờ sương nhớ

Giọt mưa lệ tình dài lê thê

 

Phố cũ bây giờ không có thu

Mùa thu đã chết tự bao giờ

Chôn lá tuyệt tình đời dưới mộ

Để không còn nữa tuổi ngu ngơ

 

Nguyễn Đạm Luân

 

 

No comments: