Tuesday, August 15, 2023

Chiều Sông Vàm Về Ngoại - Thuyên Huy

 Chiều Sông Vàm Về Ngoại

 Chiều thu về nhà ngoại

Theo đò dọc sông Vàm

Cũng con đò năm ngoái

Cô lái chừng mười lăm

 

Cô lái đò xóm dưới

Nhà bờ bên kia sông

Cách ngoại chừng một đổi

Có giàn bông Giấy hồng

 

Mấy thu theo đò dọc

Rồi cũng quen biết nhau

Bông thường cài trên tóc

Thoáng hương non xuyến xao

 

Chiều nay con đò cũ

Không phải cô lái xưa

Người của những thu đó

Ngồi nhìn sông ngẩn ngơ

 

Bên kia sông nhà vắng

Bông Giấy không còn hồng

Cây bưởi bông rụng trắng

Cầu tre trơ trống không

 

Tàn thu cô rời xóm

Sau mấy chuyến đò chờ

Mang theo tình vừa chớm

Chớm nhưng nào dám mơ

 

Lá thu vàng tơi tả

Nhà ngoại cũng buồn theo

Con đò xưa giờ lạ

Sông Vàm ngã bóng chiều

 

Thuyên Huy

Tháng giữa thu 2023

No comments: