Thursday, August 18, 2022

Chiều Bến Sông Cuối Hạ - Thuyên Huy

 Chiều Bến Sông Cuối Hạ

Tặng Đông Nghi, bến sông chợ Gò Dầu ngày trước.
 

Nắng chiều rớt trên sông cuối Hạ

Khách qua đò muộn ngẩn ngơ sầu

Cô lái đò hờ nghiêng nón lá

Nhẹ mái chèo lơi sóng lao xao

 

Hạ tàn rồi mùa Thu chưa đến

Ngu ngơ cành lá rũ ven đường

Khách qua bên sông không người tiễn

Rời bến mà lòng vương vấn vương

 

Lối xưa xe ngựa chùng chân mõi

Người đến người đi những cuộc tình

Chưa biết bao giờ lần sau cuối

Đường xa đếm bước nặng buồn tênh

 

Con sông vẫn cứ dòng nước cũ

Cũng cô lái đò hờ nón nghiêng

Người khách cô đơn chiều hôm đó

Quay về bến tìm một chút duyên

 

Phượng rụng cho lá Thu vàng đổ

Tiếng mưa ray rứt bến vắng buồn

Con đò còn đó đâu người cũ

Nón lá nghiêng hờ khách đã thương

 

Thuyên Huy

Tàn Hạ bên kia phố người 2022

No comments: