Wednesday, August 24, 2022

Chim Hát Mộ Khúc Buồn - Thuyên Huy

Chim Hát Mộ Khúc Buồn
 


Chim về hát mộ khúc buồn

Mưa trên tượng đá nhịp buông tiếng sầu

Hẹn chờ nơi chốn ban đầu

Đưa nhau dìu bước qua cầu tương tư

Đường hoa vẫn đó bia thơ

Ngựa chùng chân bước đôi bờ chia xa

Gió thôi vờn áo đôi tà

Vàng rơi lá chết Thu qua đời người

Người biền biệt chốn xa vời

Người còn ở lại một trời quạnh hiu

Lệ đong đầy nắng hồn chiều

Chim rưng rưng khóc mộ liêu xiêu gầy

Nghẹn ngào rũ cánh thôi bay

 

Thuyên Huy

Giữa đông 2022 

No comments: