Monday, August 15, 2022

Dân Hỏi Quan - Lượm lặt

 

DÂN HỎI QUAN
 - Dân: Tại sao lại Đường một bên và Cổng Chào một bên là nghĩa làm sao?

 - Quan: Đó là việc của cái Cổng , không phải việc của tao .
 - Dân: Thế ai xây cái Cổng này?
 - Quan: Đó là việc của tao , không phải việc của chúng mày .
 - Dân: Thế bây giờ chuyện này phải giải quyết làm sao , chứ không lẽ đường một bên và Cổng chào một bên. Ai mà ngửi được.
 - Quan: Đó là việc của chúng mày. KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA TAO!

 

Người chuyển bài – HHM - USA

No comments: