Sunday, April 5, 2020

Kết Thúc Hay Bắt Đầu - Thuyên Huy


An End or a Beginning

Here I stand
Replacing another,
who has been murdered
I have no other choice
And where I fall
Another will stand
A wind rests on my shoulders
Stars glimmer in the wind.

 
 
 Kết Thúc Hay Bắt Đầu

 Tôi đứng đây,
Thay cho một người khác
Đã bị người ta giết chết
Tôi không có sự chọn lựa nào khác hết
Và nơi tôi ngã xuống
Một người khác sẽ đứng lên
Trên vai tôi ngọn gió nghỉ yên
Trong gió muôn ngàn vì sao le lói sáng.

 
Thuyên Huy

Phỏng dịch theo ý một đọan trong bài thơ  “An End or a Beginning” của Wuer Kaixi  người Uy Ngô Nhĩ (Uyghur), đã từng tham gia cuộc biểu tình của sinh viên ở Thiên An Môn năm 1989, sau đó chạy thoát sang Hong Kong, Pháp, rồi Hoa Kỳ, học đại học Harvard, hiện  đang sống ở Đài Loan.Trích từ bài viết “Quán Khóc” của Lê Văn Bình.

No comments: