Wednesday, April 15, 2020

Vô Đề - Thuyên HuyVô Đề

 
 
 
Tôi đến đây lần nữa
Nơi đã mất thơ ngây
Quê làng ngày xưa cũ
Cảnh vật chẳng đổi thay

 
Thăm mộ người nằm đó
Đơn độc và lẻ loi
Mộ người yêu năm cũ
Mối tình đầu của tôi

 
Thuyên Huy
Melbourne, tháng tư, ngồi nhìn mưa mà nhớ người 2019

*Phỏng dịch ý và lời bản dịch Anh ngữ bài thơ của một thi sĩ Nhật Bản, tác giả dùng thể thơ Tanka, chỉ có 31 chữ, tình cờ đọc được trên một trang mạng điện tử.

 
I come here again
To the changeless countryside
Of my lost youth
I come to visit the lone grave
This, the grave of my first love…

No comments: