Wednesday, November 6, 2019

Hùng Khí Nước Nam (Xướng Họa Ngẫu Hứng) - Đinh Tường, Thảo Chương TQV & Thiết Bảng


XƯỚNG HỌA NGẪU HỨNG

Đề tài: Hùng khí nước Nam

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài xướng:

 

TRANG  QUỐC SỬ

 
Tiền nhân đổ máu giữ non sông
Rạng rỡ ngàn năm giống Lạc Hồng
Triệt Tống kinh hồn quân bạo ngược
Bình Nguyên bạt vía lũ cuồng ngông
Trừ Minh xác giặc phơi đầy nội 
Diệt Mãn thây thù chất ngập đồng
Huyết hãn tô bồi trang quốc sử
Bao đời nối tiếp nhớ hay không?

 
Đinh Tường 
November 4th 2019

 
Họa 1:

 
TRANG NHỤC SỬ CỦA BỌN HÁN NÔ HÀ NỘI 

 
Trung cộng chiếm gần hết núi sông;
Nhớ xưa hào khí....ngút Diên Hồng.
Chung lòng quét sạch quân Nguyên dữ;
Quyết chí đánh tan lính Bắc ngông.   
Trốn chạy...xương thù phơi chật đất;
Tháo lui...máu giặc chảy đầy đồng.
Đảng Hồ phản bội tiền nhân Việt;
Hèn yếu thế này, biết nhục không?

 
Thảo Chương TQV
03-11-2019

 
 
 
 Họa 2:

 
THIÊN HÙNG CA SỬ VIỆT

 
Nước non một dãy núi liền sông
Rạng rỡ thay, con Lạc cháu Hồng
Cương quyết diệt thù thiêu lũ Hán
Bền tâm giữ đất đuổi Tàu ngông
Vua Trần xuất trận, xua quân cướp
Mông Cổ lui quân chết khắp đồng
Một lũ tay sai giờ bán nứơc
Cuối đầu hàng giặc có hèn không ?

 
Thiết Bảng

 

 

 


No comments: