Monday, June 5, 2023

Bên Này Tôi Bên Kia Người - Thuyên Huy

Bên Này Tôi Bên Kia Người

 Bên này mới vừa vào đầu Hạ

Bên kia đã vội vã sang Thu

Đường bên này rợp trời Phượng đỏ

Phố bên kia lá rụng dật dờ

 

Tôi với người kiếp đời cứ vậy

Con sông cũng vẫn đó đôi bờ

Ở bên này mà nhớ bên ấy

Đêm chong đèn gác trọ thẩn thơ

 

Chỉ cách nhau đoạn cầu ba nhịp

Mà tưởng chừng xa dặm ngàn xa

Tôi bên này trách thầm số kiếp

Người bên kia áo lụa tường hoa

 

Như con đò dọc không bến đổ

Cố đi tìm một chút hương thừa

Người hững hờ chân son gót đỏ

Chợ đời tôi bán tuyệt tình thơ

 

Thuyên Huy

Giữa thu quê người 2023 

No comments: