Thursday, February 1, 2024

Quê Tôi - Nguyễn Cang

 QUÊ TÔI

 Nắng chiều lấp lánh mặt sông

Vài con chiền chiện chạy đồng líu lo

Vẵng xa có tiếng gọi đò

Cây đa bến cũ một gò mối cao

Gió khua bờ sậy lao xao

Chợt nghe tâm cảm rạt rào tình quê

Chuông chùa giục tĩnh cơn mê

Mục đồng lững thững đi về gọi nhau

Ráng chiều khuất bóng hàng cau

Chó tru khóc bạn lạc vào nơi đâu

Đình làng phong kín đã lâu

Ngày xưa lớp học tím màu thời gian

Bây giờ vắng tiếng trống tan

Hoàng hôn tắt nắng lệ tràn mi cay

Lặng nghe có tiếng thở dài

Trường giang sóng vỗ một ngày chia xa!

 

Nguyễn Cang (Jan. 30, 2024)

 

No comments: