Thursday, July 6, 2023

Cung Đàn Lỗi Nhịp - Nguyễn Cang

 CUNG ĐÀN LỖI NHỊP

 


Nửa đời một kiếp long đong

Như chòm mây trắng mênh mông giữa trời

Con tàu vượt biển trùng khơi

Tìm em cho hết một đời hư không

  phê ngọt đắng cõi lòng

Niềm vui chưa trọn sầu đông héo tàn

Người đi ngàn dặm quan san

Chim trời mỏi cánh kêu vang tìm về

Tà huy đánh thức cơn mê

Hanh hao ngày cũ còn tê tái lòng

Uống say cho hết long đong

Cho đời bớt khổ, cho xong kiếp người

Rừng khuya lạc bước chơi vơi

Dốc ngả bên đồi ngựa mỏi chân bon

Mười năm xa cách mỏi mòn

Bàn tay ngón nhỏ có còn ai đưa?

Đêm tàn  trăng khuyết sao thưa

Đàn khua nỗi nhớ người xưa đâu rồi ?!!

 

Nguyễn Cang (July 5, 2023)

 

No comments: