Monday, July 10, 2023

Mình Chỉ Một Mình - Nguyễn Đạm Luân

 Mình Chỉ Một Mình

 


Người về khép áo thu bay

Để hương tóc lại cho ngày dài thêm

Chim buồn gọi bạn bên thềm

Vàng rơi lá đổ muộn đêm nguyệt sầu

Thiên đường hun hút ngõ sâu

Tay đan tóc rối ngồi hầu tương tư

Tương tư cho đến bao giờ

Đèn thoi thóp tắt cơn mơ tuyệt tình

Còn đây mình chỉ một mình

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: