Saturday, May 18, 2024

Con Đò Không Khách Đưa - Nguyễn Đạm Luân

 Con Đò Không Khách Đưa

Để tăng Đào Thi Tường Vi

 


Dòng sông bây giờ buồn hơn xưa

Con đò nằm đó không khách đưa

Cầu ván bến nghèo rong rêu mục

Vắng người hôm gió sớm trở mùa

 

Người bỏ con đò chiều cuối thu

Vàng lá rơi theo sóng xa bờ

Cột lững chờ mái chèo thờ thẩn

Nắng ngã bóng tàn sông bơ vơ

 

Người đi mang cả chuyến đò theo

Chuyến đò ngày đó muộn thu chiều

Buồn thiu sông ngậm ngùi ở lại

Bến vắng khách chờ bến cô liêu

 

Khách buồn đứng nhìn bên kia sông

Sóng trên sông hay sóng trong lòng

Thương con đò cũ lau sậy khóc

Người đi rồi đời khách trống không

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: