Friday, March 20, 2020

Thương Tiếc Anh Hùng Lê Minh Đảo - Thiết Bảng, Cò Mẹ 304, MĐ & Tim


Tin Thiếu Tướng Lê Minh Đảo qua đời là một mất mát lớn lao. QLVNCH tiếc thương một anh hùng quân đội. Người Việt Nam muôn đời nhớ ơn sự hy sinh của T T cho quê hương dân tộc.

Nguyện cầu vong linh Thiếu Tướng sớm bình an nơi Cõi Phật .

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯƠNG TIẾC ANH HÙNG LÊ MINH ĐẢO*

 

Được tin tướng Đảo khuất hồng trần
Ngưỡng mộ tướng tài, nhói buốt thân
Xuân Lộc oai hùng người tử thủ
Biên Hòa thất thế phải lui quân
Công trường giặc Cộng tan banh xác
Long Khánh quân Nam diệt quỷ thần
Mười bảy năm tù anh giữ vẹn
Tình yêu tổ quốc với muôn dân .

 
Thiết Bảng

 
*Lê Minh Đảo (1933-2020)

 
Bài họa 1:

                          

ANH HÙNG CHIẾN TRẬN 

 
Tướng Đảo oai nghi giữa bụi trần 
Bọc thây da ngựa khó vong thân 
Vang danh Xuân Lộc anh hùng trận 
Nổi tiếng gan lì lúc tiến quân
Long Khánh chiến trường đầy máu lửa 
Biên Hoà thất thế tướng trung thần
Tù đày mười bảy năm lao lý 
Vẫn sống kiêu hùng với quốc dân 

 
CÒ MẸ 304 

 
Bài họa  2:

 
VĨNH BIỆT NGƯỜI HÙNG XUÂN LỘC 

 
Hỗ tướng hôm nay bỏ cõi trần
Người người biệt xứ lệ rưng rưng 
Tài ba tiến thối khi vây địch 
Xuất chúng chỉ huy lúc tiến quân
Nghĩa nặng hy sinh cho đất nước  
Tình sâu cảm động đến Trời Thần
Tận trung báo quốc đời binh nghiệp
("Anh hùng mất khí hùng không mất")
Chẳng thẹn một lòng nước với dân.

 
M.Đ 

 
Bài  họa 3:

 
TRÁCH NHIỆM

 
(thơ cổ phong)
Nợ đời "giủ" sạch biệt dương trần
Nhứt tướng công thành vạn cốt(1)thân 
Chính nghĩa luôn gìn cùng chiến hữu
Cờ Vàng(*)mãi giử với tàn quân
Sa cơ  vửng chí đầu hào kiệt
Thất thế bền tâm óc thánh thần
Thập sách niên nằm trong khám lạnh
"Tội" vì trách nhiệm "bảo an dân" ?!

 
Tím March/19/2020

(1)Nhứt tướng công thành vạn cốt khô (Tào Tùng)

(*)

 

No comments: