Friday, December 23, 2022

Khúc Thiền Ca - Nhiên Hạ & Tâm Quã

 KHÚC THIỀN CA

                                                     

Tiếng chuông nguyên thuỷ lại về                     

Không gian tĩnh mịch tứ bề lặng yên…           

Bình minh nắng rọi qua hiên                             

Câu thơ rụng giữa giấc thiền                           

tỉnh,                                                                 

mê…                                                                   

 

Ai đang giữ trọn lời thề                                                                               

Qua hà bỉ ngạn tìm về cội nguyên

Ai trong Hàn Cốc lập nguyền

Nhập vào cảnh giới vi huyền chân như

 

Tiếng ngân vọng giữa phù hư

Vượt qua huyễn mộng ngôn từ thế gian

Ẩn mùa kiết hạ miên man

Hàng tâm

động,

giữa lá vàng nhẹ rơi!

 

Thất am khép lại

ngôn,

lời

Lắng nghe chuông vọng giữa trời bao la

Tâm nương giọt nắng chiều tà

Ru hồn

trỗi khúc

thiền ca tịnh huyền…

 

Nhiên Hạ

07/14/2022

 

Và dưới đây là bài cảm tác của Tâm Quã:

 

NƯƠNG KHÚC THIỀN CA

 

“Tâm nương giọt nắng chiều tà”

“Ru hồn trỗi khúc thiền ca tinh huyền”

 

Âm vang thấu tận cửu tuyền

Tiếng tơ dìu dặt u huyền nức nao

Giọt sương đọng mút đầu sào

Cán cân nghiêng lệch vì sao băng ngàn.

 

“Vượt qua huyễn mộng … thế gian…”

“Hàng tâm động, giữa lá vàng nhẹ rơi”

 

Mượn sáu đường của thân người

Nằm ngồi đi đứng nói cười miên du

Trông ra thực đó mà hư

Chèo thuyền huyễn ảo vào như nhất tuyền

 

“Bình minh nắng rọi qua hiên”

Câu thơ rụng giữa giấc thiền tỉnh, mê”

 

Một mình lặng lẽ đi, về.

Muông trùng ngàn dặm tứ bề lặng thinh

Lời nguyền ai đã tự tình

Còn ai liễu ngộ tương sinh ở đời.

 

“Thiền am khép lại ngôn, lời”

Lắng nghe chuông vọng giữa trời bao la”

 

Tiếng chuông nguyên thủy trong ta

Tịch nhiên thanh trỗi vào ra bất kỳ

“Vô ngôn thị dạo”* huyền vi

Trở về chơn đế có gì khác không.

 

Lá vàng đang trôi trên sông

Ta về đâu giữa đôi dòng tử sinh.

 Dec 22, 2022

 

TÂM QUÃ.

Ghi chú: Các câu trong ngoặc kép là trích từ “Nhiên Hạ - Khúc Thiền ca”.

No comments: