Thursday, December 15, 2022

Sông Mơ Chờ Định Mệnh - Nguyễn Đạm Luân

 Sông Mơ Chờ Định Mệnh
 


Ở bên này sông mơ

Người ngồi chờ định mệnh

Lau sậy rủ đôi bờ

Đò qua chưa người đến

 

Bên kia trời vắng mưa

Thu ngủ vùi trên lá

Đàn đã lạc tiếng xưa

Đời nhìn người xa lạ

 

Chiều hoang tím hoàng hôn

Chim bay về núi mộng

Người vẫn kiếp cô đơn

Tuổi đời qua vô vọng

 

Thương hận xếp tàn y

Rêu phong vùi xiêm áo

Chôn ngày tháng xuân thì

Quên một lần mộ đạo

 

Người ngồi đó lặng thinh

Định mệnh chờ chưa đến

Chút lệ muộn tuyệt tình

Cho người không còn tên

 

Nguyễn Đạm Luân

Ở một nơi nào không phải chốn cũ 2022

No comments: