Saturday, April 15, 2023

Thẻ Căn Cước - BCV

THẺ CĂN CƯỚC
 


Cộng Sản VN sử dụng danh từ Thẻ Căn Cước”

 

Hơn nửa thế kỷ, thẻ căn cước
Có từ thời Việt Nam Cộng Hòa.
Sau nửa thế kỷ, thẻ căn cước
Luân hồi, một lần nữa sinh ra

 

Qua chu kỳ Phật Phật ma ma
Mọi thứ lại dần dần khôi phục
48 năm chính thua tà
Giờ mới biết ai vinh ai nhục

 

48 năm đi cướp đất
Dân oan đội sớ tận kinh thành
48 năm phá giáo dục
Con trẻ quên hùng khí sử xanh

 

48 năm dạy lưu manh
Đồng tiền quan trọng hơn liêm sỉ
Bồi bút tràn ngập cõi thơ văn
Kiếm không ra ông Phan Văn Trị

 

Ra khỏi ngõ gặp liền bọn quỷ
Đối ngoại toàn lũ Tôn Thọ Tường
Mất nước, mất ngay từ lễ nghĩa
Nói gì từng tấc đất biên cương

 

Mất nước, mất ngay tại nhà trường
Tiên học lễ, hậu văn… Tàu Cộng
Sách giáo khoa định hướng chủ trương
Hịch Tướng Sĩ, Bình Ngô… liệng cống

 

Văn hiến 4000 năm khóc rống
Hôm nay tập làm lại từ đầu
Bắt chước Cộng Hòa từ căn cước
Còn nhân quyền giấu ở nơi đâu ?!?


8-4-2023 – BCV

Từ trang ddqghcuc 

No comments: