Tuesday, April 24, 2018

Vẫn Đời Trầm Luân Đời - Thuyên HuyVẫn Đời Trầm Luân Đời

Cho Nguyễn TC người mà mình chỉ đi qua một chút đời nhau

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chiều buông tay rớt nắng thưa
Phố em về đó tiếng mưa gọi mời
Ngựa thôi chở chuyến xe đời
Người phu cúi mặt nhặt thời trầm luân
Đất trời cũng biết bâng khuâng
Khép cung cửa hẹp nợ nần gì nhau
Mỏi mòn tìm chút hương đầu
Đếm ngày tháng lỡ chôn sâu tội tù
Lùa hồn bám khúc mộng du
Áo xưa tà mỏng mưa mù dáng hoa
Gần nhau nhưng ngút ngàn xa

 

Thuyên Huy
Mưa Geelong 2017

 

No comments: