Thursday, April 5, 2018

Nổi lòng (Xướng Họa) - Khôi Nguyên & Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


Bài Xướng
 
 

 
 
 
 
 
 
Nỗi lòng

Gươm đàn nửa  gánh quảy sang sông,
Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không.
Xe muối nặng nề thương vó ký,
Đường mây rộng rãi tiếc chim hồng.
Vá trời lấp biển, người đâu tá?
Bán lợi mua danh, chợ vẫn đông!
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế,
Cắm sào đợi nước, thuở nào trong?

 
Bài Họa

Nỗi lòng

1

Biết mình trách nhiệm cứu non sông,
Cộng sự tới giờ vẫn số không.
Đất nước sục sôi cơn lửa đỏ,
Quê hương hừng hực cảnh than hồng.
Tìm người tâm huyết sao mà hiếm,
Tiếp kẻ cầu danh thế lạị đông.
Đã trot dấn thân vì Tổ Quốc
Phải làm nước đục tở nên trong.

 
Khôi Nguyên

 2

Hai vai mang nặng gánh non sông
Khởi sự bước đầu chỉ số không.
Chước khéo ra oai trừ giặc Bắc,
Mưu cao diệu võ chận quân Hồng.
Xây nền Dân Chủ trên trời Á,
Thiết kế Tự Do giữa cõi Đông.
Công ấy sử vàng ghi rõ nét
Ngàn sau danh tiếng vẫn còn trong.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt CA. USA. Nov. 1

 

No comments: