Tuesday, June 28, 2022

Trả Tôi Bốn Mùa - Thuyên Huy

Tr Tôi Bn Mùa

 


Tr tôi v mùa xuân ph nh

Đường rc Mai thm áo em vàng

Trng lân dn lùa tiếng pháo n

Ch giao tha mình đón mùa sang

 

Tr tôi v sân trường đu H

Phượng rn ràng tô má em hng

Bước bước đi đường đôi ng

Tin nhau người li nh mong

 

Tr tôi v mùa Thu ti sm

Đ cùng em nht lá thay màu

Nhóm la chiu m tình va chm

K chuyn ngày mình mi quen nhau

 

Tr tôi v chiu Đông ngày cũ

Tay đan tay ngượng ngp cui đường

Em áo len thn thùng dáng nh

Ph tr mình lnh thy mà thương

 

Thuyên Huy 

No comments: