Tuesday, June 19, 2018

Biểu Tình Chống Đặc Khu Kinh Tế Và An Ninh Mạng - CNBIỂU TÌNH CHỐNG ĐẶC KHU KINH TẾ VÀ AN NINH MẠNG

 
Bắc Vân Phong, Phú Quốc, Vân Đồn

Cảnh sắc u buồn nắng cuối thôn
Thấp thoáng Vân Đồn mây khuất núi
Vân Phong hiu hắt buổi hoàng hôn

Phú Quốc xa xa chốn sống tiên
Ba miền đất nước cảnh bình yên
Bỗng tin nghị quyết từ trong Đảng
Cho giặc thuê gần thế kỷ liền

Đặc khu kinh tế ba vùng đất
Trọng điểm binh thư chống giặc ngoài
Đất nước Việt Nam từ lập quốc
Có bao giờ nhượng bán cho ai?

Chín chín năm bằng ba thế hệ
Mấy người còn sống để đi đòi?
Tất nhiên đất ấy về tay giặc

Tội đồ nầy có một không hai!

 

Bài học Ukraine còn trước mắt
Việt Nam cần học thuộc nằm lòng
Cho Nga thuê lại Crimea cảng
Mất đất trắng tay chỉ số  không!

Mới đây Cộng Sản thông qua luật
Mạng lưới an ninh khóa miệng dân
Kinh tế đặc khu Tàu Cộng hưởng

Nước Việt từ nay xóa sổ dần

 

Tà quyền cõng rắn cắn gà nhà!
Ta hãy cùng nhau đuổi giặc ra
Hà Nội, Huế, Sài gòn phẫn  nộ
Phen nầy quyết tử giữ sơn hà

Đứng lên toàn thể Việt Nam ơi
Cơ hội ngàn năm sắp hết rồi
Thề quyết đem thân đền tổ quốc
Cho ngày mai sáng rực đầy trời.

 

Sát thát lời thề còn vọng mãi
Sao giờ giặc tới cứ lần khân?
Ngàn năm nô lệ Tàu đồng hóa
Đất  nước rồi đây sẽ mất dần!

 

Đứng lên đông bào ơi !

 

CN (19/6/2018)

 

No comments: