Monday, November 13, 2017

Thiên Đàng Cộng Sản - Ngọc ThửThiên đàng Cộng Sản 


Thấy Việt Cộng chẳng theo đường lối
Mà Liên Xô cùng với Kampuchia
Đã anh dũng hạ Mác-Lê
Xé cờ liềm búa quay về Tự do
Bà con vội gán cho bè lũ...
Là những tên giặc đỏ tham quyền
Sao không mở mắt mà nhìn
Con đường mạt lộ nghèo hèn vẫn đi !
Xin bà con đừng phê phán vội
Phải hoan nghênh đường lối họ làm.
Họ đi đúng đích đúng đàng
Đưa dân đến chốn điêu tàn xác xơ.
Dậy dân bỏ vinh hoa phú qúy
Cũng chẳng thèm mỹ vị cao lương
Hết tiền thịt cá hết ăn
Muối dưa thanh tịnh chay trường cho quen
Tự nhiên sẽ thành Tiên thành Phật
Dù cửa Thiền chẳng bước tới nơi.
Chẳng cần tụng niệm hết hơi
Thiên đàng cộng sản ở ngay cõi trần.
Có hiểu thấu tim thâm ca h
Mới phục tài qủy đỏ cộng nô
Hết đường bám đít Liên xô
Đành quay về bám kẻ thù Bắc Kinh.

 
Ngọc Thử

No comments: