Tuesday, October 29, 2019

Biển Đông (Thơ Xướng Họa) - Thiết Bảng & Thảo Chương TQV


THƠ XƯỚNG HỌA 

Chủ đề : Biển Đông

 
 
 
 Dẫn nhập:

 
Than Rằng

 
Tàu "lạ" cày nát Biển Đông.
Chuyện như cơm bữa...Đảng không càu nhàu  
"Đỉnh cao trí tuệ" sợ Tàu
"Lãnh đạo thần thánh", sang giàu, khoái chưa?
Dối gian, cướp bóc, gạt lừa.
Buôn dân, bán nước từ xưa đến giờ.
Sai quân dẹp trống xếp cờ
Mở cửa biên giới đón chờ Chệt sang
Giữ cho Đảng được bình an
Nguyện làm nô Hán, nguyện mang gông cùm.  

Thảo Chương TQV

 
Bài xướng:

Thơ Đắng

 
Cắn Răng Chịu Nhục 

 
Chúng "nhấn" sâu vào, lại "rút" ra;
Ngay vùng cấm địa, “đéo” rên la.
Ba thằng Tàu xịn, chơi khăm hã?
Mấy đứa Vẹm hèn, nhịn giỏi nha.
Giặc Hán vung tay, gây sóng cả;
Đảng Hồ cúi mặt, chịu mưa nhoà.
“Anh hùng chống Mỹ”, nay "xìu" quá?
Để bọn Chệt “mần”...đến lút ga.

 
Thảo Chương TQV
24-10-2019

 
Bài họa:

 
HÈN VÀ NHỤC


Hải Dương Tàu Cộng nghễnh càng ra
Diệu võ giương oai đếch sợ la
Việt cộng hoảng kinh, lo són vó
Tàu phù hung hãn, hớp hồn nha!
Chúng dò tử huyệt, đòi tranh chấp
Ta trốn vào hang, sợ khóc nhòa
Dũng sĩ diệt ruồi giờ lũi mất
Mặc cho Cộng phỉ nhấn tay ga!


Thiết Bảng
(24/10/2019)

 

 

 

 

 

 

No comments: