Tuesday, July 26, 2016

Cảm Đề Cây Thông - Hồ Nguyễn & Khôi Nguyên & Danh Hữu


CẢM ĐỀ CÂY THÔNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà re

                                  
Nguyễn Công Trứ

 
Chán người! Mơ sống giữa thinh không;
Dù kiếp đời, reo một giọng "thông".
Chịu trận, đưa lưng in dấu búa;
Oằn mình, cụp lá hứng mưa dông.
Ù lì xác xúc, tay thầy kiểm, (1)
Thây kệ trời trăng, chuyện núi sông.
Nếu ước, ta mong ngày tháp cánh!
Mong chi cái thế, đứng chân trồng.

                                
Danh Hữu

 

HỌA: CÂY THÔNG TRỤ VỮNG

 

 Chống chõi can trường giữa cõi không,
Hiên ngang chính trực giống cây thông.
Mưa dầm sét nổ không nao núng,
Búa bổ trời nung chẳng thoát dông.
Lạnh rét chẳng chăn bông gắng chịu,
Trời u sao vắng trọn tình sông.
Can trường một giống cây tròn vẹn,
Chẳng quản công ai khéo léo trồng.

                                                
HỒ NGUYỄN (22-7-16)

HỌA: CÂY THÔNG


Thi hứng nghe reo, cảm thấy không?
Đó là khúc nhạc của đồi thông!
Lá kia tuy nhuyễn, hơn cây cỏ,
Cành nọ không to, thắng bão dông.
Cát vẩn bụi lầm, xa, ở núi,
Phồn hoa đô hội, lánh, rời sông.
Cây thông biểu tượng người Quân Tử,
Muốn tốt đừng quên chọn giống trồng!


Khôi Nguyên

No comments: