Saturday, July 16, 2016

Đôi Bờ - Quang Dũng


Đ Ô I B Ờ
 
 
 
 
 
 
 

Thương nhớ ơ hờ..!... thương nhớ ai..?
Sông xa từng lớp..lớp mua dài
Mát kia, em có sầu cô quạnh..
Khi chớm heo về một sớm mai ?

Rét mướt mùa sau, chừng sắp ngụ
Bên nay,.. em có nhớ bên kia..
Giăng.. giăng mưa bụi.. qua phòng tuyến..
Quạnh vắng chiều sông lạnh bến Tề..

Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa ,
Đêm đêm sông Đáy ; lạnh đôi bờ
Thoáng hiện.. em về trong đáy cốc
.... nói cười.. như truyện một đêm mơ..!

Xa quá rồi em.. người mỗi ngả
Bên này đất nước.. nhớ thương nhau
Em di, áo mỏng thương hờn tủi
Giòng lệ thơ ngây.. có dạt dào ??


Quang Dũng 1943

No comments: