Friday, January 19, 2024

Ba Thứ Người Việt - st

 BA THỨ NGƯỜI VIỆT.

Ngày đi đảng gọi Việt gian
Ngày về đảng lại chuyển sang Việt kiều.
Chưa đi phản động trăm chiều
Đi rồi thành khúc ruột yêu ngàn trùng.
Trốn đi đảng bắt đến cùng
         
Trở về mời gọi, săn lùng đô la.
Đảng ta ân đức bao la
Là cụ thằng đểu, là cha thằng lừa.


Việt Minh, Việt cộng, Việt kiều
Trong ba Việt ấy, đảng yêu Việt nào.
Việt Minh thì tuổi đã cao
Việt cộng ốm yếu, xanh xao gầy còm.
Việt kiều thì vẫn còn son
Đảng yêu, đảng quý như con trong nhà.
Chỉ cần một ít đô la

Việt gian phản quốc hóa ra Việt kiều.

Sưu tầm trên Net.

Tứ trang DDQGHCUC

No comments: