Friday, January 12, 2018

Hoa Phượng - Khôi Nguyên


Hoa Phượng, Tinh Hè

 
Phượng về báo Hạ đến đây rồi,
Thầy bạn chia tay tản khắp nơi.
Ba tháng nghỉ hè, buồn thắm thía,
Năm  năm cấp sách, nhớ xa vời!
Nhà trường đóng cửa, không thầy giảng,
Hồ tắm khóa rào, chẳng trẻ bơi.
Sinh hoạt tạm ngưng, lòng khắc khoải,
Vô tư phượng đỏ giỡn mây trời!

                   
Khôi Nguyên

(Đặc biệt tặng cô tên hoa Phượng)

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

No comments: