Wednesday, January 17, 2018

Thơ Xướng Họa: E Ngại - HLO, Con Gà Què, Trần Đông Thành, Nguyễn Cang, LHN, Hồ Nguyễn & Bài Cảm Tác - XCQ


Bài Xướng :

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E - NG

 
Bước ti vườn thơ chng dám vào ,
Trong lòng cm thy c nao nao .
Làm sao biết được người bên y ,
Lý tưởng hp nhau hay t hào .
Nét bút đa tình mơ mng thm ,
Mc xanh vô cm lc hn đau . 
Ngàn năm d my tri âm ng ,
Bt cht quen nhau luyến mến chào .

 
HLO ( Jan,08/18 )

 
Bài Ha 1 : XIN ĐNG NGIVườn luôn m rng cng : mi vào,
Đã bi
ết nhau ri, ch
núng nao.
Vung bút đ
vang danh n ki
t,
M
lòng cho rng m
t anh hào.
Tr
i bao năm tháng tha hương h
n,
Quá n
a đi người bit x
đau.
M
ượn my vn thơ mong kha l
p,
Cùng
vui xướng h
a... Nhóm xin chào.


Con Gà Què (Jan. 09, 2018)

 

Bài Ha 2 : ĐNG NGI

 

Vườn thơ m ca hãy đi vào
T
i đó ri thì chng th
y nao
Th
túc huynh sư mng đón tiế
p
Anh em h
c hi đ
ng văn hào
V
n thơ bút pháp chung nghiên c
u
Đ
c gi hài lòng chng ph
i đau
Thi phú ngàn năm con cái đ
c
Hân hoan cháu chít đón tay chào


Trn Đông Thành


Bài Ha 3 : B NG


Vườn thơ rng m li không vào?
Nghĩ ng
i bâng quơ d não nao?
B
n hu lun bàn trao thế s
Anh em bình ho
vng thi hào
Th
ơ văn châm biếm gây hào hng
Thi phú khôi hài xoá n
i đau
Năm m
i vườn thơ oanh yến ling
X
p xòe trước ngõ vn câu chào.


Nguyn Cang(10/1/18)

 

Bài Ha 4 : MC GÌ NGI .

Chim Oanh nếu khoái cứ sà vào ,
Mc  mớ gì mà dạ phải nao .
̣t gã cu li gn xung lỗ ,
Hai ông  giáo chc sp nm  hào .
Quét vườn lão thọt đi không vững ,
Chăm king mụ què mổ hết đau
Ai cản phang cho bình lục bát ,
B
i thêm chậu tứ tuyệt da
̀n chào .


LHN

 
HỌA 5 : VƯỜN THƠ CHẲNG NGẠI

 
Vườn thơ xướng ha r nhau vào,
Thi h
ng dâng trào chng th
y nao.
Nét bút ý th
ơ tung nhp đ
i,
Dáng niêm nét gi
ng n
i thi hào.
L
i êm gi gm dâng cao h
ng,
Âm đi
u cung quay xóa n
i đau.
Nh
n nét ngài thân yu đi
u,
T
nam hùng dũng đón thơ chào.


 

HỒ NGUYỄN (10-01-18)


Bài Cảm  tác  : THÊM MỘT SẮC HOA


Đã tới thì mau thả bước vào
Vườn thơ cởi mở đón tâm giao
Anh em khắp chốn đều bạn hữu
Huynh đệ phương nao cũng ruột bào
Bóng Mát Sân Trường chào én lượn
Biển hồ xa cách tiếp gần nhau
Ăn mừng nhạn bé cùng vui hát
Lảnh lót trong thơ một cánh đào


XCQ

 

 

No comments: