Sunday, April 26, 2015

Đập Bia Tưởng Niệm - CN


 

 

Đập Bia Tưởng Niệm
 

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 

Tin gây chấn động cõi Đông Tây,

                           
Bia dựng thiêng liêng tưởng niệm này

                           
Cho xác ôm hờn chìm đáy nước,

                            
Hoặc hồn câm hận thấu tầng mây.

                            
Tránh đâu cho khỏi người gieo gió,

                            
Gặt bão rồi đây sẽ có ngày.

                             
Bia đá trăm năm dù đã đập,

                             
Ngàn năm bia miệng, tính sao đây?

                                                 

2

 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bia dựng thuyền nhân thác biển Đông,

                             
Cộng Nô bôi bẩn giống Tiên Rồng.

                             
Trị dân tiếng khóc vang trời đất,

                             
Giữ nước hiến dần,mất núi sông.

                              
Phụ nữ bán buôn, nhơ quốc thể,

                              
Nam nhân xuất khẩu, kiếp lao công.

                              
Bia kia đã xóa,còn bia miệng,

                              
Đắc tội ngàn năm với Tổ Tông!

                                                 

CN

 

 

No comments: