Tuesday, April 28, 2015

Thống Kê Thế Giới Về Việt Nam - 304Đen


THỐNG KÊ THẾ GIỚI VỀ VIỆT NAM 

 Sau 40 năm cầm quyền, đọc để xem Việt Nam đã tiến bộ như thế nào dưới ách thống trị của CSVN Bắc bộ phủ.

                                                                    

 

Dân số
 
 

 
Vit Nam hin nay có dân s ước tính khong hơn 93 triu người, đng hàng th 13/243 quc gia và lãnh th trên thế gii. Dân s là mt trong nhng đơn v chính được dùng đ đánh giá đ ln và nh ca mt quc gia. Vit Nam đng hàng th 13 có dân s đông nht thế gii.Bi vy, xét v mt dân s, Vit Nam không phi kém.


Diện tích

 

 

  Vit Nam có tng din tích đt lin khong 331,210 km2, đng hàng th 61/189 quc gia trên thế gii. Din tích quc gia cũng là mt trong nhng đơn v chính dùng đ đánh giá đ ln ca quc gia. v trí th 61, Vit Nam thuc nhóm 1/3 quc gia có din tích ln nht thế gii.Bi vy, xét v mt din tích, Vit Nam không phi là kém.

 
Duyên Hải

 Vit Nam là mt quc gia có đa thế rt đc bit; va tiếp din bin phía Đông, va da vào rng cây và cao nguyên phía Tây. Vit Nam đng hàng th 33/154 quc gia có b dài duyên hi dài nht thế gii vi chiu dài duyên hi 3,444 cây s. Nên biết rng, có 47 quc gia trên thế gii hoàn toàn nm trong lc đa (không tiếp din vi bin) và 35 quc gia có chiu dài duyên hi chưa đến 100 cây s. Bi vy, xét v mt b dài duyên hi, Vit Nam không phi là kém.

 Rừng cây

 Vit Nam có tng s din tích rng đng hàng 45/192 quc gia và lãnh th trên thế gii vi tng din tích rng là 123,000 cây s vuông. Rng Vit Nam được xếp loi rng có h sinh thái đa dng và đc bit.Mc dù rng cây Vit Nam b khai thác mt cách ba bãi, nó vn nm v trí 1/3 các quc gia đng đu v din tích rng.Bi vy, xét v mt din tích rng cây, Vit Nam không phi là kém.

 Đất canh tác

 


 
Vit Nam có tng s đt canh tác là 30,000 cây s vuông, đng hàng 32/236 quc gia và lãnh th trên thế gii. Tng s lượng lúa được Vit Nam canh tác đng hàng th 5 trên thế gii trong s 20 quc gia canh tác lúa go. Xét v mt đt canh tác (và đc bit canh tác lúa go), Vit Nam không phi là kém.

Vit Nam không nh vi đơn v kích thước, dân s, đt đai, bin đo, rng cây v..v… nhưng li yếu kém v phát trin kinh tế, giáo dc, xã hi, và văn hóa… do qun lý rt ti:

 
 Giáo dục

 

 

  Theo ch s Human Development, Vit Nam đng hàng 121/187, có nghĩa là dưới trung bình. Không có mt trường đi hc nào ca Vit Nam được lt vào danh sách trường đi hc có danh tiếng và có cht lượng.

 Bằng sáng chế

 Theo International Property Rights Index [8], Vit Nam đng hàng 108/130 tính theo giá tr trí tu, có nghĩa là gn đi s.

 Thu nhập tính theo đầu người

 

 

 Tuy thu nhp quc gia ca Vit Nam đng hàng 57/193, Vit Nam li đng hàng 123/182 quc gia tính theo thu nhp bình quân đu người. Có nghĩa là Vit Nam đng trong nhóm 1/3 quc gia cui bng có thu nhp đu người thp nht.

  Tham nhũng
 
Theo ch s tham nhũng mi nht ca t chc Transparency International, Vit Nam đng hàng 116/177 có nghĩa là thuc 1/4 quc gia cui bng.

 
 Tự do ngôn luận
 

 

  Theo ch s t do ngôn lun (freedom of press), Vit Nam đng v trí 174/180, ch hơn Trung Quc, Bc Hàn, Syria, Somalia, Turkmenistan và Eritrea, có nghĩa là nm trong nhóm 1/20 thp nht thế gii.

 Phát triển xã hội
 

 

  Theo ch s phát trin xã hi, Vit Nam không có trong bng vì không đ s liu đ thng kê. Trong khi đó, theo ch s cht lưọng sng (Quality of Life) thì Vit Nam có đim là 22.58, đng hàng 72/76, có nghĩa là gn chót bng.

 Y tế

 
Theo ch s y tế, sc kho, Vit Nam đng hàng 160 trên 190 quc gia, có nghĩa Vit Nam đng trong nhóm quc gia có t chc y tế t nht.

    Vit nam có đy đ tim năng nhưng ti sao tt hu ngày càng xa sau các nước khác? Câu tr li trước hết xin dành cho đng cng sn Vit Nam, kế đến là các văn hóa & xã hi, cũng như đo đc hc & giáo dc hc.

Thống kê mới nhất năm 2014 
Người chuyển bài – Huỳnh Huy Minh


No comments: