Tuesday, April 19, 2022

Mưa Cuối Dốc Sầu - Nguyễn Đạm Luân

 Mưa Cuối Dốc Sầu

 


Mưa về ngang cuối dốc sầu

Thì thầm cây cỏ gọi nhau sang mùa

Đường hoa rủ cánh gió lùa

Bóng ai nghiêng nón lá khua chạnh buồn

Áo hoa cũng áo hoa nhường

Thẹn thùng khép vạt tà vương vấn tà

Nhớ rừng chim bỏ đi xa

Xót xa thầm đếm người qua đời người

Dốc sầu chờ chuyến xe đời

Mưa từng giọt tiễn về trời một mai

 

Nguyễn Đạm Luân

2022

No comments: