Tuesday, December 26, 2023

Nhắn Người Về Bên Ấy - Thuyên Huy

 Nhắn Người Về Bên Ấy

 
Mai nếu người có về bên ấy

Cho tôi nhắn nơi đó đôi lời

Mùa Sim Long Giang giờ vẫn vậy

Hay muộn nở vì thiếu một người

 

Chiếc xuồng con ai đó ngày cũ

Có còn hái bông Súng ngoài vàm

Hay đã lâu không về Long Chữ

Đầm Sen cô quạnh vắng người thăm

 

Bến đò xưa chợ chiều Long Thuận

Còn ai đứng chờ tàu Bến Cầu

Hay bỏ bến buồn vương buồn vấn

Lục bình ngược sóng gọi đợi nhau

 

Long Khánh sân trường còn tiếng trống

Sáng mưa dầm trẻ giục đi mau

Em tôi còn qua cầu soi bóng

Làm duyên cài Sim tím trên đầu

 

Ghe cắm câu đêm bờ Vàm Cỏ

Còn leo lét đèn bóng mẹ quê

Mai nếu người có về nơi đó

Xin cho tôi hẹn một ngày về

 

Thuyên Huy

No comments: