Friday, December 15, 2023

Tình Xa - Tâm Quả

 TÌNH XA

 


Thức dậy uống trà O nớ ơi.

Thời gian vốn đã cạn dần rồi

Trăn qua trở lại chi thêm mỏi.

Thức dậy uống trà O nớ ơi.

 

Trà nóng lừng hương đừng để nguội.

Này chén trà tươi tỉnh với đời

Sáng ni mưa sớm đừng đi bộ

Ủ ấm tách trà trong tay thôi.

 

Mà nghe mà thấy trời đất với

Cái lạnh cái nồng đi khắp nơi.

 

O nhớ hít sâu vào rồi thở

Cho hương trà nhẹ thấm hương đời.

Như ước nguyện lòng chưa toại ý

Ủ thêm tách giữa trái tim người.

 

Sáng sáng tuần tuần, Thu hay Đông.

Có ai không cũng cứ y lòng

Tam tuần trà giữ trong thanh tịnh                                                                

Vạn khổ ngoài mình cứ thảnh thơi.

 

Thức dậy uống trà O nớ ơi

Nướng chi chút nữa sáng trưng rồi

Ngoài kia rần rật người ta đã

Thức dậy uống trà O nớ ơi!

         

Tâm Quã (Dec. 13, 2023)

 

*O nớ: Cô kia

No comments: