Saturday, February 10, 2018

Hờ Khép Dáng Xuân - Thuyên Huy


Hờ Khép Dáng Xuân
 

 


Áo hờ tà khép dáng xuân
Em về bên ấy trời bâng khuâng sầu
Cụm mai chừng chớm nụ đầu
Vàng đôi cánh mộng gọi nhau tạ từ
Người đi người ở lại chờ
Hồn mang hương khói giao thừa buồn tênh
Trống lân vọng mái sân đình
Chấp tay mà nhớ chuyện mình với ta
Chưa tàn xuân đã vội già
Đò ngang cứ tưởng thuyền hoa đón người
Cũng may còn lại tiếngcười
Dáng xuân hờ khép ừ thôi em về

 
Thuyên Huy
Xứ người chưa đến xuân 2017

 

 

 

 

 

 

No comments: