Wednesday, February 14, 2018

Tết Coi Múa Lân - Trần Đông Thành


TẾT COI MÚA LÂN

 


 
 
 
 
 
 
 
Ngày xuân trẫy hội đón xem lân
Chách chách thùng thùng khởi vỗ rần
“Sáu” Địa “Lục” Lân chân dẫm pháo
Sân trường lộp bộp  vỗ tay rân
Đì đùng pháo nổ Lân lướt tới
Phành phạch mo đưa Địa lui dần
Phấn khởi tưng bừng vui hưởng Tết
Tim hồng nẩy nở đám hoa vân      

 
Trần Đông Thành

 

 

 

 

No comments: