Tuesday, February 27, 2018

Người Cung Trăng - Khôi Nguyên


Người Cung Trăng

 Sai không chú Cuội nói không sai,
Dài giọng ngâm thơ Thỏ giọng dài.
Điệu vũ Nghê Thường thương vũ điệu,
Tài phô Bi-Bóp thích phô tài.
Giỏi làm uốn éo khoe làm giỏi,
Hài tấu hay ho diễn tấu hài.
Nguyệt Lãng gặp đông người Lãng Nguyệt,
Chai lòng mong mỏi cõi lòng chai.

 

 Khôi Nguyên

 

         

 

 

No comments: