Saturday, December 11, 2021

Một Góc Tình Nồng Tây Ninh - vkp Phượng tím

 MỘT GÓC TÌNH NỒNG TÂY NINH                     

 Tây Ninh đi dễ khó về

Tình nồng đất nóng khó bề lui chân

Núi Bà in bóng thật gần

Bàu Năng cỏ mọc quấn thân lữ hành

Rồng nằm ở đất Long Thành

Đã từng chan rưới tinh anh phi thường

Đến Cầu Quan – lòng vấn vương

Thẳng lên Trảng Lớn  Phi trường trực thăng

Người nằm xuống có biết chăng?

Đất thiêng tưởng niệm Sao Băng vì đời

Cho dù vật đổi sao dời

Đến Tây Ninh... khó thể rời... bước đi

Tình nồng đất nóng khắc ghi!!!

 

Saigon Tháng 12/2021

VKP phượng tím

No comments: