Thursday, December 30, 2021

Xa... Rất ..Thật - Lê Đình Viễn Lan

XA … RẤT.. THẬT!Lòng thương yêu còn đầy.
Riêng niềm tin đã mất.
Cách xa trong tâm hồn.
Nghĩa là xa… rất thật.
Một lần thôi cho xong.
Chút tình xưa đèo bòng.
Một lần thôi cho quạ
Quãng đời thơ hoa mộng.
Đừng buồn nhau làm chị
Đường đời riêng gắng đi.
Đắng cay này lần cuối.
Chia nhau giờ biệt lỵ
Xa cho tình còn gần.
Hơn gần mà tình xa.
Ta với người đâu thể.
Dối lòng không xót xa… 

Lê Đình Viễn Lan 

No comments: