Sunday, January 10, 2021

Chạy Trời Không Khỏi Nắng - Thơ Xướng Họa - Thiết Bảng, Rừng Lá & Cò Mẹ

 Hậu bầu cử Mỹ 2020 

Bài xướng:

 CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG*

 

Chạy bỏ Việt Nam  đến Mỹ rồi

Bây giờ bít lối cũng đành thôi

 “Trump” nay vỡ  trận bầy tôi phản

“Bảy” vội ăn mừng, vận nước trôi

Sao hỏa muốn lên, xa thăm thẳm

A tỳ tìm  xuống,  lạnh chơi vơi

Hoa Kỳ đổỉ chủ theo Tàu Cộng

Chạy lẹ mau đi kẻo khổ đời !

 

Thiết Bảng (8/01/21)

*Bài được viết sau khi nghe tin quốc hội tuyên bố Biden thắng cử hôm 7/1/21 .

 

Bài họa:

 

NỖI BUỒN CHIẾN BẠI 

 

Bao nhiêu hy vọng đã qua rồi 

Chiến bại giờ đành chịu thế thôi 

Vận nước do trời cao định sẵn 

Con dân bé miệng chịu buông trôi 

Thói đời thấp cổ cam mang nhục 

Chính nghĩa thăng trầm hận khó vơi

Tránh chạy đi đâu cho khỏi nắng 

Thôi đành chấp nhận mặc cho đời. 

 

Cò Mẹ  (8/1/21)

 

Bài họa:

 

TAI HỌA

 

Hôm nay bầu bán đã xong rồi

Gian lận đến trời cũng chịu thôi

Lòng thẳng dạ ngay đành thất trận

Gian tà  đểu cáng  bập bềnh trôi

Khoanh tay bó gối  nhìn tai hoạ

Không biết làm sao cạn vũng vơi

Nhắm mắt làm ngơ bè nịnh bợ

Mai sau  con cháu khốn nguyên đời.

 

Rừng Lá

 

 

 

 

No comments: