Tuesday, January 5, 2021

Xa Mặt Cách Lòng - vkp Phượng tím

 XA MẶT CÁCH LÒNG 

 

Đã mấy năm rồi chẳng gặp nhau

Người về bên ấy sống ra sao?

Cau Hương trổ trái thêm lần nữa

Lan Tím nhớ thương dạ xót đau!

Có phải người quên lời hẹn ước?

Hay là ai đó níu tình trao?

Yêu đương tình muộn đành chôn kín

Đông đến rồi tim lạnh xiết bao!!!

 

Saigon Tháng 12/2020

vkp phượng tím

No comments: