Monday, December 11, 2017

Trưng Cầu Dân Ý Mùa Đông (Xướng vÀ Họa) - Khôi Nguyên, Hồ Nguyễn, Vương Văn Ký


Bài Xướng
 
 

 
 
 
 
 
 
Trưng Cầu Dân Ý Mùa Đông
Bốn mùa Xuân Hạ với Thu Đông,
Thượng Đế bao phen phải nhọc lòng.
Đông lạnh, muôn dân xin hủy bỏ ,
Thu buồn, bá tánh nói không mong.
Xuân tươi, lắm kẻ đòi tăng thưởng,
Hạ nóng, nhiều người muốn cảm thông.
Bắc Đẩu, Nam Tào tuân thượng lệnh,
Trưng cầu dân ý vẫn chưa xong.

 
Khôi Nguyên


Trưng Cầu Dân Ý Mùa Đông
Thắm thoát mà nay đã đến đông,
Đông đem giá lạnh thắt se lòng.
Xuân mừng hạ ấm vui trông ngóng,
Đông lạnh thu sầu chẳng có mong.
Tạo hóa vốn thương ban đủ sắc,
Nhơn sanh cạn hiểu thiếu niềm thông.
Trời cao sáng tạo ban mùa đủ,
Nhân thế không vừa ý ….cũng xong.

 
Hồ Nguyễn

Lưu Bị Cầu Hiền
Cầu hiền Hoàng thúc chọn mùa đông,
Đội tuyết đắm sương trãi tấc lòng.
Ẩn sĩ bao phen toan lánh mặt,
Anh hùng mấy lượt phải trông mong.
Lều tranh sáng trí phân thiên hạ,
Trận mạc cơ mưu định thế thông.
Tận tụy cả đi lo nghiệp cả,
Cơ tri - phục Hán vẫn chưa xong...

           
Vương Văn Ký

Gió thổi mùa đông lạnh buốt da,
Giá băng lần nữa đến cùng ta.
Chim muông trốn lạnh, tìm nơi ẩn,
Cây cỏ trơ cành, hứng tuyết sa.
Xe thắng quay ngang, kinh vía trẻ,
Người đi té ngửa, khổ thân già.
Tình nồng đất lạnh, thành ra ấm,
Tết Việt rồi đây sẽ diễn ra...

Khôi Nguyên

Cảm Tác Mùa Đông

Cây tựa thủy tinh, dát bạc ròng,
Vì ôm tuyết giá của mùa Đông.
Nắng lên lấp lánh, màu Tiên Cảnh,
Đêm xuống lung linh, sắc Núi Bồng
Màn mắc mái nhà, màn thạch nhũ,
Tuyết rơi xuyên lá, tuyết đơm bông.
Giáng Sinh chấm dứt cùng Năm Mới,
Sưởi ấm lòng nhau, Tết Cộng Đồng !
 
Khôi Nguyên

 

 

 

No comments: